Invitasjon
Program
Påmeldte
NTNUs realfagpris
Program


Skriv ut denne siden


0504Torsdag 4. maiTittel / beskrivelse-
Kl. 09:00Registrering og kaffe
Vrimlearealet i U1
Kl. 09:30Åpning
Auditorium R1
Kl. 09:45 - 10:45Matematikkens rolle og posisjon i skolen
Auditorium R1
Det har i mange år vært et sterkt fokus på realfag. Kompetanse i realfag har vært sett på som nøkkel til både egen lykke og løsning på så vel klimautfordringene som nasjonens framtidig velstand. Mye på bakgrunn av svake resultater fra internasjonale kunnskapsundersøkelser som PISA og TIMSS, har regjeringen de siste årene hatt et ekstra sterkt fokus på realfagene i skolen. Det har blitt innført krav om 60 studiepoeng i matematikk for å undervise i matematikk på ungdomstrinnet, og det kreves minst karakter 4 for å komme inn på lærerutdanningen. Mange peker på svak matematikkompetanse hos elevene som grunn til at de presterer dårlig også i andre fag enn matematikk og det kobles også til frafall i videregående skole.

Men hvorfor har matematikk en så sentral stilling i opplæringen? Og hvorfor er det viktig å øke elevenes kompetanse i matematikk når de ser mange rundt seg som greier seg helt fint i livet uten?

Svein Sjøberg og Anita Valenta reflekterer over dette ut fra hvert sitt ståsted. Etterpå åpner vi for spørsmål fra salen.

Svein Sjøberg
Professor emeritus, UiO
Anita Valenta
Førsteamanuensis, Matamatikksenteret
Kl. 10:45NTNUs Realfagpris 2017
Auditorium R1
Berit Kjeldstad
Prorektor, NTNU
Kl. 11:00Pause
Kaffe- og transportpause

Kl. 11:15Parallelle sesjoner
A1: Realfagundervisning i prestasjonslike grupper
Undervisning i prestasjonslike grupper er et ømtålelig tema i norsk skole. Ofte advares det mot dette ved å vise til erfaringene med kursplanene fra 60-tallet og faren for stigmatisering av elevene. Samtidig er det et stort fokus på at alle elever i norsk skole har rett på tilpasset opplæring, og mange mener at inndeling i prestasjonlike grupper er nyttig for å få til det. Bård Knutsen har arbeidet med dette temaet i sin doktoravhandlig, og vil si noe om sine erfaringer og funn. Han vil også gi eksempler på hvordan prestasjonslike grupper kan utnyttes på en god måte i undervisningen og hvilke farer læreren bør være oppmerksom på.


Bård Knutsen
Førsteamanuensis, NTNU
B1: Dybdelæring med temabaserte problemløsingsoppgaver
Dybdelæring innebærer at elever over tid utvikler sin forståelse av begreper og sammenhenger innenfor et fag og blir i Meld. St. 28 Fag - Fordypning - Forståelse nevnt i flere sammenhenger. På dette delplenumet får vi presentert et sammendrag av det som står om dybdelæring i tre sentrale rapporter. Det vil bli sett nærmere på metoder som fremmer dybdelæring, med matematikk som eksempelfag.

Problemløsingsoppgaver kan være en av flere oppgavetyper som kan egne seg å arbeide med når målet er å oppnå en dypere forståelse. Et sett med problemløsingsoppgaver innenfor ett og samme emne og som er satt sammen av oppgaver med ulik tilnærming og forskjellig vanskegrad, kan utfordre forståelsen til elevene. Sammenhenger som tidligere ikke har vært så tydelige for elevene kan bli mer synlige. Vi har laget slike oppgavesett i matematikk og kalt de for temabaserte problemløsingsoppgaver. På dette delplenumet skal vi sammen se på muligheter for dybdelæring i ett av oppgavesettene og hva slags faglig dybde det her kan være snakk om. Til slutt ser vi på eksempler som viser hvordan det kan arbeides med oppgavesettene på ulike trinn i skolen.


Anne-Gunn Svorkmo
Universitetslektor, Matematikksenteret
Kl. 12:00Lunsj
RealfagkantinaKl. 13:00Parallelle sesjoner
A2: Lær Kidsa Koding!
Målgruppe: Naturfaglærere på barnetrinnet
Fra studentmiljøet på Gløshaugen har tilbudet "Lær Kidsa Koding!" utviklet seg fra ide til et landsomfattende tilbud i programmering for elever på barnetrinet. I denne sesjonen blir vi bedre kjent med dette tilbudet, det blir vis eksempler på blokkbasert-programminger (Scratch), litt tekstlig programmering (Python) og Micro:bit.
Deltakerne bør ha med egen PC siden vi skal ha en life-demo og kanskje noen oppgaver som brukerne kan bryne seg på.

Lars Klingenberg
Lektor og koordinator av Kodeklubben
B2: Overgangen barnehage – skole i matematikk
Målgruppe: Matematikklærere i småskolen
Hva vil en god overgang fra barnehage til skole si?
Anne løfter noen aspekter knyttet til kontinuitet i denne overgangen, og sammen diskuterer vi faglige og didaktiske muligheter. På verkstedet vil deltagerne vil få anledning til å prøve ut noen utvalgte aktiviteter fra barnehage som ved enkle grep kan tilpasses småskolen. Aktivitetene er knyttet til forståelse for tall og rom.


Anne Nakken
Prosjektleder, Matematikksenteret
C2: Matematikk og naturfag - to sider av samme sak?
Målgruppe: Matematikk- og naturfaglærere på mellom- og ungdomstrinnet
Velkommen til et verksted der vi undersøker det beste fra to leire: Matematikk & naturfag.
For å synliggjøre de ulike kompetanseområdene i læreplanene anbefaler Ludvigsenutvalget at de ulike fagene i hvert fagområde sees i sammenheng, der matematikk, naturfag og teknologi blir pekt på som et fagområde. Vi ser på fellestrekk i kompetanse & arbeidsmåter, og prøver ut aktiviteter som øver både matematisk og naturvitenskaplig tankegang. Verkstedet ser spesielt på to konkrete problemstillinger:
- Hvordan kan utforsking på virkelige grafer fra ekte data, som elevene selv har produsert i et forsøk, gjøre det lettere å forstå måleusikkerhet, presisjon, funksjoner og variabler?
- Hvordan kan resonnering rundt det å se etter mønstre i et DNA-molekyl hjelpe elevene til å gjenkjenne og beskrive strukturer og se sammenhenger i algebra?

Vi prøver ut problemstillingene ved å lage DNA-armbånd og gjøre forsøket klinkekule mot isoporkopp for å undersøke mønstre og sammenhenger, variabel-begrepet, måleusikkerhet og beste tilpasning av linje til graf.


Svend Eidsten
Utviklingsrådgiver, Drammen kommune
D2: Ungdom, livstil og helse
Målgruppe: Naturfaglærere på ungdoms- og videregående trinn
Ut fra data fra de store HUNT-undersøkelsene i Nord-Trøndelag, har forskerne sett på sammenheng mellom livsstil, kosthold og helse. Dette har resultert i et nettbasert undervisningsopplegg for videregående opplæring kalt " Ungdom, livsstil og helse - forskningsdata fra helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag".
Målsetningen med prosjektet har vært å utvikle et tverrfaglig undervisningsopplegg for å øke kunnskapen om fysisk aktivitet og kosthold, samt å bevisstgjøre elever i videregående skole om egen livsstil. Undervisningsopplegget er selvforklarende, slik at lærere og elever lett kan ta det i bruk. I denne sesjonen presenteres opplegget og erfaringer som er gjort ved bruk av dette på Steinkjer vg skole.


Hanna Skar Knutsen
Adjunkt, Steinkjer vg skole
Vegar Rangul
Postdoc, NTNU
E2: Bruk av reelle data i realfag
Målgruppe: Naturfaglærere i ungdomsskolen og videregående skole
Klima- og energilaboratoriet ble åpnet i januar 2015 for å være et undervisnings og visningsrom innen klima-, energi og miljø. Bygget produserer sin egen energi og har også en fytotron der fotosyntesen kan studeres på nært hold. Installasjonene i Klimalaben har 82 målepunkter tilgjengelige på nett til undervisning. Deltakerne i denne sesjonen blir kjent med de ulike installasjonene og hvilke data som foreligger. Deltakerne vil få presentert ulike opplegg som er i bruk og være med å drøfte hvordan de selv kan benytte seg av denne ressursen i egen undervisning.


Inger Oddrun Sverkmo
Prosjektleder, Klimalab'en ved Nord-Gudbrandsdal vgs
F2: Talentsenter - hvordan identifisere og arbeide med elever med høyt læringspotensiale?
Målgruppe: Lærere på ungdomstrinnet og i videregående skole
Talentsenteret er et tilbud til elever på 7. til 10. trinn i grunnskolen, og elever som går VG1 og VG2. Målgruppen er elever som presterer på høyt nivå og elever som har potensiale for å prestere på høyt nivå. Elevene skal få veiledning og hjelp til å gå i dybden og få større faglige utfordringer i fag som matematikk, naturfag og i de realfaglige programfagene. Tilbudet som gis vil være forankret i læreplanene, men vi vil fokusere på dybdelæring.


Bodil Svendsen
Stipendiat, NTNU
G2: Lynkurs i Arduino blokkprogrammering
Målgruppe: Interesserte lærere i grunn- og videregående skole
Maks antall: 16

Valgfaget Programmering er innført i ungdomsskolen fra høsten 2016, og og det gjøres forsøk med faget "Programmering og modellering" i videregående skole. Dessuten er programmering og elektronikk aktuelle tema i fagene Teknologi i praksis i ungdomsskolen og Teknologi og forskningslære i vgs. I løpet av lynkurset vi du bygge opp en enkel elektronisk krets styrt av en Arduino mikrokontroller. Vi forsøker å senke terskelen for programmering ved å anvende blokkprogrammering som i stadig større grad tas i bruk i begynneropplæringen i programmering.
Kurset krever derfor ingen forkunnskaper, men det vil være en fordel om du har litt kjennskap til i grunnleggende elektrisitetslære. Ta gjerne med egen PC. Ca. 14 dager før konferansen vil du få tilsendt en kort orientering om lynkurset og installasjon av programvare. Ønsker du ikke å ta med egen bærbar PC har vi stasjonære PC-er til utlån.


Nils Kr. Rossing
Førstelektor, NTNU
H2:Geometriske animasjoner i GeoGebra
Målgruppe: Matematikklærere i T/R-løpet i videregående skole.
Alle deltakere må ha egen PC med Geogebra 5.0.

På kurset lærer du å lage enkle geometriske animasjoner som kan brukes i undervisningen. Det vil bli tid for deltakerne til å fordype seg i - og få hjelp med detaljer.
Noen aktuelle læreplanmål
1T:
-gjere greie for definisjonane av sinus, cosinus og tangens og bruke trigonometri til å berekne lengder, vinklar og areal i vilkårlege trekantar
-bruke geometri i planet til å analysere og løyse samansette teoretiske og praktiske problem med lengder, vinklar og areal
-lage og bruke skisser og teikningar til å formulere problemstillingar, i oppgåveløysing og til å presentere og grunngje løysingane, med og utan bruk av digitale verktøy
R1:
-gjøre rede for forskjellige bevis for Pytagoras setning, både matematisk og kulturhistorisk
-bruke vektorfunksjoner med parameterframstilling for en kurve i planet, tegne kurven og derivere vektorfunksjonen for å finne fart og akselerasjon

NB! Dette er ikke et nybegynnerkurs. Det forutsettes at deltakerne har grunnleggende kjennskap til GeoGebra og noe erfaring med bruk av programmet fra sin egen undervisning.


Arne Amdal
Universitetslektor, NTNU
Anders Sanne
Universitetslektor, NTNU
I2: Nanoteknologi
Målgruppe: Kjemilærere i videregående skole
Nanomaterialer er nevnt i kjemilæreplanen, men temaet er delvis tynt beskrevet i læreverkene og svært tynt representert til eksamen. Presentasjonen handler om de faktorene som gjør at materialenes egenskaper forandres når partiklene blir svært små og hvilke endringer som oppstår. Dette kan knyttes til andre tema i kjemi, slik som bindinger, ledningsevne i metaller, farge m.m. Det presenteres også en enkel Geogebramodell som kan være et utgangspunkt for å diskutere og forstå fenomenene.


Per-Odd Eggen
Førsteamanuensis og leder av Skolelaboratoriet ved NTNU
J2: Miljøovervåking i tareskogen
Målgruppe: ToF-/Biologilærere i videregående skole
AVLYST


Hilde Ervik
Lektor, Byåsen vgs
K2: Viten-programmet "Kvantefysikk" for fysikk 2
Målgruppe: fysikklærere i videregående skole
Bli med inn i kvantefysikken, en forunderlig og fascinerende mikroverden som bryter med klassisk fysikk. I viten-programmet "Kvantefysikk" lærer elevene fysikk gjennom diskusjoner, animasjoner og videoer, interaktive oppgaver og historiske og filosofiske betraktninger. Vi viser fram ressursen og lar lærerne prøve seg som elever!


Maria V. Bøe
Førsteamanuensis, UiO
L2: Digitale verktøy på lab’en
Målgruppe: Lærere på ungdomstrinn og oppover?
I denne sesjonen lar vi utstillerne få mulighet til å vise fram nye læremidler og gå nærmere inn på hvordan de kan brukes. Læremiddelfirmaer i denne økta:
Gammadata: «Et aktivt og spennende naturfag med trådløs datalogging».
Bruk mobil/nettbrett/PC til å måle temperatur, pH, kraft, trykk, strøm/spenning m.m.
Labdidakt: "Digitale læremidler i matematikk"


Erik Duhs Nilsen
Utstiller, Gammadata
Glenn Ghose
Utstiller, Labdidakt
Kl. 14:00Pause
Transportpauser

Kl. 14:15Parallelle sesjoner
A3: Lampe som system
Målgruppe: Naturfaglærere på barnetrinnet
Et teknologisk produkt eller system kjennetegnes ved at det er et redskap, skal fylle en oppgave eller ha en funksjon. Det utnytter ofte ulike naturvitenskaplige prinsipper, men likevel er teknologi og naturvitenskap to fagområder med ulike fagtradisjoner og mål. Naturfagsenteret har utviklet et undervisningsopplegg for elever på 5.-7. trinn innen emnet elektrisitet som integrerer naturfaglig og teknologisk kompetanse. Det viser hvordan vi kan beskrive en lampe som et teknologisk system og knytter grunnleggende ferdigheter tett opp mot utforskende arbeidsmetoder i naturfag. I denne sesjonen får dere en innføring i prinsippene bak utformingen av opplegget og erfare noen av de praktiske aktivitetene som elevene skal gjennomføre.


Aud Ragnhild Skår
Universitetslektor, Naturfagsenteret
Liv Oddrun Voll
Høgskolelektor, HiOA
B3: Matematikk med forståelse
Målgruppe: Matematikklærere på barnetrinnet
Hvordan skal man legge til rette for forståelse og ikke bare reproduksjon i matematikkundervisningen? Viktige faktorer her er oppgaver som legger opp til undring, mestring, samarbeid, språk og kommunikasjon. Ingunn forteller om hvordan hun har tatt tak i dette på Byåsen skole,- et arbeid hun har fått Holmboe-prisen for.

www.abelprisen.no/nyheter/vis.html?tid=67236 www.abelprisen.no/nyheter/vis.html?tid=67236
Ingunn Valbekmo
Lærer Byåsen skole
C3: Geometri uten passer, linjal og PC … bare med papir
Målgruppe: Matematikklærere i ungdomsskole og videregående skole.
Læreplanen i geometri inneholder omtrent de samme målene fra mellomtrinn til og med videregående. Det kan gjøre undervisningen utfordrende for læreren, da det er vanskelig å motivere elever til å beregne areal og omkrets år etter år. For å øke både motivasjon og forståelsen er det viktig med forskjellige representasjoner. I denne sesjonen skal vi se på formlikhet, vinkler, areal, Pytagoras setning, mm ved hjelp av papirbretting.


Susanne Stengrundet
Universitetslektor, Matematikksenteret
D3: Praktisk naturfag for YF og mange andre
Målgruppe: Naturfaglærere på videregående trinn og ungdomstrinnet
Maks. 25 deltakere

Denne parallellsesjonen har fokus på varierte og utforskende arbeidsmetoder i naturfag. Hvilke grep kan gjøres for å fremme forståelse? Det vil bli presentert undervisningsopplegg og forsøk som har vært utviklet som en del av FYR-prosjektet med tanke på relevans for naturfag på yrkesfag, men de kan være like aktuelle både for ungdomstrinnet.


Berit Reitan
Prosjektleder, Naturfagsenteret
E3: Litt av hvert fra geo-området
Målgruppe: Geofag- og geografilærere
Noen stikkord:
- Berggrunn og nytte av geologi i hverdagen
- Hvor kommer mineraler fra?
- Byggeråstoff
- Hva finnes UNDER havoverflaten?
- Skred, generelt og spesielt kvikkleire?
- Klima og istider


Sigrid Elvenes
Forsker, NGU
Eilliv Larsen
Forsker, NGU
Trond Slagstad
Forsker, NGU
Espen Torgersen
Forsker, NGU
Kari Aslaksen Aasly
Forsker, NGU
F3: Andøya Mission Control
Målgruppe: Matematikk og naturfaglærere på ungdomstrinnet
Andøya Mission Control er en nettbasert undervisningsopplegg der elevene selv skal utføre et romoppdrag fra sitt eget klasserom. Klasserommet fungerer da som bakkestasjon i oppdraget der elevene står ovenfor diverse utfordringer underveis i oppdraget. Hendelsene som skjer i oppdraget er styrt av en Mission Commander som følger oppdraget online fra Andøya Space Center, eller i Romskipet Aurora som de på senteretsier. Opplegget dekker læreplanmål i naturfag, matematikk, norsk og engelsk og passer best for klasser i ungdomstrinn.
Se https://www.narom.no/aktiviteter/andoya-mission-control/ for mer informasjon om AMC.


Fredrik Bjarte Pettersen
Fysikklærer, NAROM
G3: Bruk av Arduino starterkit forts.
Målgruppe: TiP/ToF

Sesjon G2 fortsetter.

Nils Kr. Rossing
Førstelektor, NTNU
H3:Geometriske animasjoner i Geogebra
Målgruppe: Matematikklærere i T- og R-løpet i videregående skole

Sesjon H2 fortsetter.


Anders Sanne
Universitetslektor, NTNU
Arne Amdal
Universitetslektor, NTNU
I3: Kolorimetri og fotometri
Målgruppe: Kjemilærere i videregående skole
Maks. 15 deltakere

I denne sesjonen får deltakerne selv gjennomføre forsøk i analytisk kjemi ved hjelp av kolorimetri og fotometri.


Lise Kvittingen
Professor, NTNU
J3: Klipp og lim: Genredigering med CRISPR-teknologi
Målgruppe: Biologi- og naturfaglærere i videregående skole
CRISPR er en genredigerings-teknologi som gir nye muligheter for behandling av alvorlig sykdom og utvikling av bioteknologisk industri. Teknologien gir blant annet nye muligheter for å korrigere arvelige sykdommer eller utvikling av ny kreftbehandling. Slike nyvinninger innebærer også også etiske problemstillinger, for eksempel knyttet til muligheten for å redigere arvestoffet i kjønnsceller og embryoer. Hvordan skal vi håndtere mulighetene og utfordringene som følger med disse?

Magnar Bjørås
Professor, NTNU
K3: Energi og klima
Målgruppe: Naturfaglærere på ungdomtrinnet og i videregående skole
Energi og klima er to ord som i dag er sterkt forbundet. Menneskeskapte klimaproblemer og mangel på energi er temaer som har vært med oss i mange tiår allerede, men som stadig blir mer relevante. Dette er temaer som derfor står sentralt i naturfagene i skolen, både i grunnskolen og i videregående skole.
Stikkord for denne sesjonen vil være:
- Energi: Hva er energi? Energi kan være et diffust begrep, men det har likevel en helt konkret definisjon. Vi skal se nærmere på dette begrepet.
- Energiressurser og klima
- Klima og vitenskap: Hvorvidt klimaproblemene er menneskeskapte er først og fremst et vitenskapelig spørsmål. Vi ser på ulike aspekter ved vitenskap som kan være kilde til misforståelser.

Dag Morten Sjøstrøm
Lektor/Student, NTNU
L3: Digitale verktøy på lab’en
Målgruppe: Alle?
I denne sesjonen lar vi utstillerne få mulighet til å vise fram nye læremidler og gå nærmere inn på hvordan de kan brukes. Læremiddelfirmaer i denne økta:
Fybikon: "Datalogging i ungdomsskolen/videregående skole"
Kunnskap.no: "Våre nyeste bidrag innen realfag"
Inst. for Biologi, NTNU: "Se på bjørnedyr med WiFi-mikroskop"


Cathrine Mørch Korslund
Utstiller, Fybikon
John Steinar Bildøy
Utstiller, kunnskap.no
Henriette Vaagland
Overingeniør, NTNU
Kl. 15:30Slutt